چگونه در خیریه عضو شوید

 

کلیه عزیزانی که مایل هسند درامر تهیه و اهدا جهیزیه ، مشارکت کنند ، میتوانند به صورت حضوری درمحل دفتر خیریه کوثر واقع در خیابان ستارخان نبش کوچه 6  باپرداخت مبلغ مورد نظر عضو این موسسه شوند وخود را درتمامی ثواب معنوی ومادی این موسسه شریک نمایند.